ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN (BENELUX)

WORKCYCLES B.V.

De hierna aangeduide begrippen, meervoudsvormen inbegrepen, hebben in de Overeenkomst de volgende betekenis:
U/uw: Consument of entiteit die wederpartij is van WorkCycles;

Consument: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

WorkCycles: WorkCycles B.V., Lijnbaansgracht 32 B-Hs, 1015 GP  Amsterdam, www.workcycles.com;

Overeenkomst: uw bestelling, de bevestiging daarvan én deze Algemene Voorwaarden;

Partij: iedere partij bij de Overeenkomst;

Product: op grond van de Overeenkomst ter beschikking gestelde of geleverde waar, zoals (snor)fietsen, bromfietsen, motorfietsen en scooters en aanverwante artikelen evenals dienst t.z.v. onderhoud en reparatie.

Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen aan en Overeenkomsten met WorkCycles. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, Nederland, onder nummer 34186218 en zullen door WorkCycles op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden staan op www.workcycles.nl.

Totstandkoming Overeenkomst

3. Een overeenkomst komt tot stand door uw bestelling en aanvaarding van deze bestelling door WorkCycles middels een bevestiging van de bestelling.

4. WorkCycles mag gemotiveerd bestellingen weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering verbinden.

5. U mag de Overeenkomst schriftelijk annuleren binnen 8 (acht) dagen na de totstandkoming daarvan, maar niet nadat de levering heeft plaatsgevonden. U bent verplicht om binnen 10 (tien) dagen na de annulering alle schade van WorkCycles als gevolge van de annulering, te vergoeden. Deze schade is forfaitair vastge-steld op 15 % (vijftien percent) van de koopprijs van het geannuleerde Product. Indien u na 10 (tien) da-gen deze schadevergoeding niet hebt betaald, kan WorkCycles meedelen dat zij alsnog nakoming van de Overeenkomst verlangt. In dat geval kunt u geen beroep meer doen op de annulering.

Prijzen en betaling

6. WorkCycles is niet gebonden aan aanbiedingen als er sprake is van druk- of zetfouten in haar advertenties, catalogi, mailings of op haar website. De in haar advertenties, catalogi, mailings of op internet vermelde prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd. De prijzen vermeld in de bevestiging van WorkCycles zijn wel bindend.

7. U betaalt voor de Producten (en eventueel verzending daarvan) de in de bevestiging van WorkCycles vermelde prijs. Prijzen zijn in euro’s inclusief BTW en andere overheidsheffingen.

8. Wijzigingen in BTW en andere overheidsheffingen evenals prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen worden doorberekend. U hebt na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de prijs plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen 10 (tien) dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

9. U kunt vóór of bij het verstrekken van een reparatieopdracht prijsopgave verlangen, evenals van de termijn waarbinnen die opdracht zal worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering. Indien het reparatiebedrag van een Product het bedrag van € 20,- (twintig euro) overstijgt en tevens met meer dan 20% (twintig percent) wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, zal WorkCycles contact met u opnemen om de meerkosten te bespreken.

10. Door Consumenten gekochte Producten worden vóór levering betaald. In overige gevallen vindt betaling plaats op de op factuur aangegeven wijze, zonder korting of compensatie binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van die factuur. WorkCycles kan nadere (betalings-/bestel)voorwaarden stellen. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van WorkCycles.

11. In geval van te late betaling heeft WorkCycles recht op vergoeding van wettelijke (handels)rente en de buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 150,- (honderd vijftig euro).

Levering en Eigendomsvoorbehoud

12. Voorradige Producten worden doorgaans binnen 2 (twee) weken geleverd. De levertijd van niet-voorradige Producten varieert; vraag ernaar als u bestelt. Levering vindt plaats door de Producten af te halen op het kantoor of de werkplaats van WorkCycles, tenzij door WorkCycles anders is aangegeven.

13. Indien levering niet tijdig of op de daartoe afgesproken plaats kan plaatsvinden, ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht. Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding.

14. Nadat het Product door u of een vervoerder is afgehaald, gaat het risico van beschadiging en verlies van het Product op u en/of de vervoerder over. WorkCycles levert af magazijn en is niet aansprakelijk voor de Producten zodra die zijn afgehaald.

15. Alle door WorkCycles geleverde Producten blijven eigendom van WorkCycles of diens toeleveranciers, totdat de verschuldigde prijs volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten. WorkCycles is niet verplicht om u te vrijwaren tegen uw aansprakelijkheid als houder van een Product.

Recht op Reclame

16. U bent verplicht het Product meteen na ontvangst te controleren. Gebreken dient u binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst aan WorkCycles te melden. Gebreken zijn aantoonbare afwijkingen in een Product ten opzich-te van de daarvoor overeengekomen eigenschappen. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht op reclame.

17. Indien reclame door WorkCycles gegrond wordt bevonden zal het Product door WorkCycles worden ver-goed, gerepareerd of vervangen door gelijksoortige zaken, een en ander ter uitsluitende keuze van Work-Cycles.

18. Retourzendingen van voorverpakte Producten worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken. Reeds ontvangen betalingen worden binnen 30 (dertig) dagen na de ontbinding terugbetaald. De kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Intellectuele Eigendomsrechten

19. De intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht en databankrecht, alsmede rechten op know-how op alle Producten die WorkCycles ter beschikking stelt, berusten bij WorkCycles en/of haar toeleveranciers.

20. U mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten niet van de Producten verwijderen.

21. Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet, mag u het Product niet verveelvoudigen, namaken, ontleden of aan reverse engineering onderwerpen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van het Product te verwijderen of te omzeilen.

Retentierecht

22. WorkCycles kan het retentierecht uitoefenen op het Product, indien en voor zolang u:

a. de kosten van de werkzaamheden aan het Product niet of niet in zijn geheel voldoet;

b. de kosten van eerdere door WorkCycles verrichte werkzaamheden aan hetzelfde Product niet of niet in zijn geheel voldoet;

c. andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met WorkCycles niet of niet helemaal voldoet.

Garantie

23. WorkCycles is behoudens andersluidende schriftelijke afspraak tot geen andere garantie verplicht dan in deze voorwaarden voorzien, met uitzondering van garanties die dwingendrechtelijk worden voorgeschre-ven. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage of abnor-maal gebruik. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.

24. Tenzij uitdrukkelijk bijzondere kwaliteiten zijn overeengekomen, kan WorkCycles volstaan met levering van Producten van normale (handels-) kwaliteit. De Producten dragen slechts die eigenschappen die voor het gebruik waartoe zij bestemd zijn, geschikt zijn.

25. Aanspraken op de garantie vervallen indien:

a. u niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken WorkCycles daarvan in kennis stelt en

b. niet eerst WorkCycles in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken te verhelpen.

26. De garantie geldt wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en door u aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte on-derdelen kan worden aangetoond. In dat geval vindt vergoeding van de herstelkosten plaats op basis van maximaal het prijspeil van WorkCycles, maar nooit meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

Aansprakelijkheid

27. WorkCycles is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en WorkCycles, dan wel tussen WorkCycles en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en WorkCycles.

28. WorkCycles is voorts niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van u of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Producten.

29. Behoudens voor zover bij wet anders is bepaald en onverminderd hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van WorkCycles jegens u, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar door u aan WorkCycles betaalde sommen.

30. U, niet zijnde een Consument, vrijwaart WorkCycles voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Producten.

31. De voorgaande leden van dit artikelen zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van WorkCycles.

Overmacht

32. Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

33. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van WorkCycles, van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende Partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen, waaronder – maar niet beperkt tot – het niet of verminderd functioneren van internet, posterijen, elektriciteitsnet, computersystemen en/of -netwerken.

34. Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 3 (drie) maanden zal duren, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

35. In relatie tot in Nederland of België woonachtige Consumenten is Nederlands respectievelijk Belgisch recht op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst van toepassing. In relatie tot u, niet zijnde Consument, is uitsluitend Nederlands recht op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst van toepassing.

36. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in de Benelux.

Verwerking persoonsgegevens

37. Uw persoonsgegevens die zijn vermeld op de Overeenkomst of anderszins zijn verkregen, worden door WorkCycles verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens is bij het College bescherming persoonsgegevens gemeld onder nummer m1383723. Aan de hand van deze verwerking kan WorkCycles de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens u nakomen, u optimale Producten verlenen, voorzien van Productinformatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Uw eventueel bezwaar tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing wordt direct gehonoreerd.

Version: 20010914

 

text


HEADER

TEXT